UKLANJANJE MASNOĆE IZ KUHINJSKIH PARA

ESP  elektrostatički filter   (aktivna filtracija)

» ESP elektrostatički filter je uređaj za aktivno uklanjanje masnoće i dima iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja. Uređaj se ugrađuje na kanal, i kroz njega protiču kuhinjske pare. Glavna komponenta u uređaju pomoću koje se vrši uklanjanje masnoće predstavlja kolektor sa jonizatorom kroz koji prolazi negativni napon jonizacije.
» ESP uređaji treba da se nalazi prvi po toku kuhinjskih para, kako bi žičani filteri prvo eliminisali krupnije čestice, a zatim bi one sitnije, sa efikasnošću do 98%, bile pokupljene od strane kolektora. Prilikom ugradnje treba voditi računa o udaljenosti uređaja od izvora toplote, radnim uslovima, kao i na razvod kanala. Kanali treba da imaju što manje krivina i promena prečnika, da bi efikasnost uređaja bila maksimalna.
» ESP uređaje je neophodno redovno održavati. Uređaj poseduje tacnu za sakupljanje izdvojene masnoće iz kuhinjskih para koja mora redovno da se prazni i čisti da ne bi prelila. Takođe, uređaj poseduje kolektore koji kada se zasite prestaju da izdvajaju masnoću iz kuhinjskih para, a tu su i mrežasti pred i post filteri koji kada se zapuše onemogućavaju protok kuhinjskih para. Pojava dima je prvi znak da je uređaj potrebno odmah očistiti.
» Isti modeli ESP uređaja mogu da se nižu na red i/ili postavljaju paralelno u jednom ventilacionom sistemu kako bi se dodatno povećao ukupan kapacitet. Za uklanjanje neprijatnih mirisa treba koristiti neke od uređaja za aktivno filtriranje, tipa UV-C, UV-O ili O.N. 100, ili patrone sa aktivnim ugljem kao pasivni vid fitracije koji je u poređenju sa aktivnim vidom filtracije jeftiniji, manje efikasan i proizvodi veći pad pritiska.

Glavne odlike uređaja su:
- Efikasnost do 98% u uklanjanju ulja, masnoće i dima
- Modularan dizajn
- Robusna i kompaktna konstrukcija
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Jednostavno i ekonomično održavanje
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

ESP-1500EI

ESP-3000EI

ESP-4500EI

ESP-6000EI

Osnovni model
ESP-1500EI
ESP-3000EI
ESP-4500EI
ESP-6000EI
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
20 W
30 W
40 W
50 W
KAPACITET
0,7 m3/s
1,4 m3/s
2,1 m3/s
2,8 m3/s
TEŽINA
55 kg
60 kg
85 kg
93 kg
118 kg
130 kg
153 kg
170 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 450 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 900 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1350 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1800 mm
RADNI USLOVI
Radna temperatura -10/60°C i Relativna vlažnost: <75%
CENA FILTERA
2.490,00
3.518,00
4.515,00
5.670,00
DOKUMENTACIJA
 ESP:         Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [SRB]  [ENG]

UKLANJANJE MIRISA IZ KUHINJSKIH PARA

Baze i patrone sa aktivnim ugljem   (pasivna filtracija)

» Aktivni ugalj predstavlja pasivni vid filtracije, pre svega mirisa, smešta se u cilindrične patrone od pocinkovanog lima čije punjenje iznosi oko 3kg, a patrone se postavljaju na baze i tako čine obaveznu prepreku za kuhinjske pare.
» Aktivni ugalj se koristi najčešće u kombinaciji sa elektrostatičkim filterom koji predstavljaju aktivan vid filtracije i uvek se ugrađuju ispred aktivnog uglja, gledano po toku masnih kuhinjskih para.
» Aktivni ugalj ne sme da se koristi kao jedini vid filtracije kuhinjskih para u sistemu i mora da se blagovremeno kontroliše i menja pre nego što dođe do njegovog kompletnog zasićenja.
» Kada se koristi aktivni ugalj u sistemu za uklanjanje kuhinjskih mirisa, u pojedinim slučajevima nije neophodno koristiti druge dodatne, bilo aktivne ili pasivne, metode za ovu svrhu, dok će se u nekim slučajevima javiti potreba za upotrebom dodatnih metoda uklanjanja mirisa.

Baza sa patronama
sa aktivnim ugljem


Patrona sa
aktivnim ugljem


Granule aktivnog uglja


PROTOK
[m3/h]
DIMENZIJE
[mm x mm]
CENA
[€]
Baza za 4 patrone
-
305x305
20,00
Baza za 8 patrona
-
305x610
25,00
Baza za 12 patrona
-
610x490
33,00
Baza za 16 patrona
-
610x610
35,00
Patrona sa aktivnim ugljem
156
Ø145 i L=450
38,00
Baza sa 4 patrone sa aktivnim ugljem
620
305x305
172,00
Baza sa 8 patrone sa aktivnim ugljem
1250
305x610
329,00
Baza sa 12 patrone sa aktivnim ugljem
1870
610x490
489,00
Baza sa 16 patrone sa aktivnim ugljem
2500
610x610
643,00
Džak aktivnog uglja (25kg/pakovanju)
-
-
205,00

O.N. 100  neutralizator mirisa   (aktivna filtracija)

» O.N. 100 je uređaj koji služi za aktivno otklanjanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja, i isti se nalazi van toka struje kuhinjskih para što umanjuje, ali ne i oslobađa od potrebe da se uređaj redovno održava.
» O.N. 100 proizvodi negativno jonizovano isparenje tečnosti ELIMODOR, koje se ispušta u kanal putem plastičnog creva koje spaja uređaj i kanal koji mora da bude od metala i da bude uzemljen na uređaj, jer se na taj način aktivira hemijska reakcija u kojoj će doći do neutralizacije neprijatnih kuhinjskih mirisa. Sistem mora da se redovno dopunjuje ELIMINODOR tečnošću, čija potrošnja zavisi od podešene potrošnje na uređaju, odnosno u zavisnosti od količine kuhinjskih para.
» Kada se u sistemu koristi O.N. 100 kao uređaj za uklanjanje neprijatnih kuhinjskih mirisa, nije neophodno da se koriste drugi dodatni uređaji za ovu svrhu, osim u slučaju kada je potreban veći kapacitet.

Glavne odlike uređaja su:
- Trenutno umanjenje neprijatnih kuhinjskih mirisa
- Efikasnost do 90% (ako se koristi sa ESP uređajima)
- Vizuelna uočljivost isparenja neutrališućeg agensa
- Potpuno podesiv
- Ne stvara dodatni otpor protoku vazduha
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Može da se ugrađi na postojeći sistem
- Jednostavno i ekonomično održavanje
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

O.N. 100
ELIMINODOR
TEČNOSTI ZA O.N. 100
NAPON
220-240V 50Hz
-
SNAGA
40 W
-
KAPACITET
4,16 m3/s
-
TEŽINA
12,25 kg
1 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
-
DIMENZIJE
D: 400 mm
V: 500 mm
Š: 200 mm
-
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
3.360,00
37,00

UV-C  neutralizator mirisa   (aktivna filtracija)

» UV-C (kratkotalasno ultraljubičasto zračenje) tehnologija je vid aktivnog otklanjanja kuhinjskih mirisa i temelji se na sinergiji, koja se javlja pri kombinovanju ozona i ultra-ljubičaste svetlosti. Ozon kombinovan sa slobodnim radikalima hidroksila, oba vrlo reaktantna oksidansa, deluju tako što vrše oksidaciju neprijatnih mirisa i masnoće, i time trajno menjaju strukturu molekula ovih jedinjenja.
» Uređaji iz UV-C serije moraju da se nalaze na toku kuhinjskih para posle elektrostatičkog filtera, i zbog toga je neophodno da se uređaj redovno održava, a u zavisnosti od potrebne količine ozona, odnosno od količine kuhinjskih para, vrši se izbor modela i broja lmapi, uz napomenu da se u svakom uređaju nalaze 1-3 baze, gde svaka nosi po 8 lampi, u zavisnosti od modela.
» Uređaji iz UV-C serije mogu da se nižu na red i/ili paralelno u jednom ventilacionom sistemu kako bi se dodatno povećao ukupan kapacitet, uz napomenu da kada se koristi UV-C sistem nije neophodno koristiti druge dodatne, bilo aktivne ili pasivne, metode eliminacije kuhinjskih mirisa.

Glavne odlike uređaja su:
- Visoko efikasna UV tehnologija
- Efikasnost do 90% (ako se koristi sa ESP uređajima)
- Modularan dizajn
- Robusna i kompaktna konstrukcija
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Jednostavno i ekonomično održavanje
- Opciono, samodijagnostički sistem
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

UV-C 1500
sa 8 lampi
UV-C 3000
sa 8 lampi
UV-C 3000
sa 16 lampi
UV-C 4500
sa 16 lampi
UV-C 4500
sa 24 lampi
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
560 W
560 W
1.120 W
1.120 W
1.680 W
KAPACITET
0,7 m3/s
1,4 m3/s
1,4 m3/s
2,1 m3/s
2,1 m3/s
TEŽINA
43 kg
62 kg
66 kg
85 kg
89 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 450 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 900 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 900 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1350 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1350 mm
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
4.053,00
4.200,00
5.762,00
6.397,00
7.959,00

UV-O  neutralizator mirisa   (aktivna filtracija)

» UV-O je uređaj za aktivno otklanjanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja, a princip rada se zasniva na kombinovanju ozona i ultra-ljubičaste svetlosti (UV tehnologija - kratkotalasno ultraljubičasto zračenje). Ozon kombinovan sa slobodnim radikalima hidroksila, oba vrlo reaktivna oksidansa, deluju tako što vrše oksidaciju neprijatnih mirisa i masnoće, i time trajno menjaju strukturu molekula ovih jedinjenja.
» Kod uređaja iz UV-O serije, za razliku od uređaja iz UV-C serije, lampe i sam uređaj se nalaze van toka strujanja kuhinjskih para, i sa kanalom su povezani fleksibilnim crevom, što umanjuje, ali ne i oslobađa od potrebe da se uređaj redovno održava.
» Bitne prednosti UV-O sistema nad UV-C sistemom su mogućnost ugradnje na postojeću instalaciju uz minimalnu prepravku, i da ima sopstveni dotok spoljnog svežeg filtriranog vazduha u kanal, skoro bez dodatnog pada pritiska, koji omogućava bolju ujednačenost molekula ozona i slobodnih radikala hidroksila po kompletnoj zapremini kanala, nego što bi to bio slučaj kod zasićenih kuhinjskih para.
» Uređajima iz UV-O serije može da se poveća kapacitet dodavanjem uređaja iz ove serije na red na isti kanal, i za razliku od uređaja iz UV-C serije, svi dostupni modeli mogu da se međusobno kombinuju po potrebi.

Glavne odlike uređaja su:
- Efikasnost do 90% (ako se koristi sa ESP uređajima)
- Skoro da nema dodatni pad pritiska u instalaciji
- Robusna i kompaktna konstrukcija
- Može da se ugrađi na postojeći sistem
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Servisna vrata za lak pristup UV lampama
- Jednostavno, ekonomično i minimalno održavanje
- Opciono, samodijagnostički sistem
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

UV-0 500
UV-0 1000

UV-O 500
sa 2 lampe
UV-O 1000
sa 10 lampi
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
140 W
700 W
KAPACITET
1,0 m3/s
2,0 m3/s
TEŽINA
10,5 kg
50 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 605 mm
V: 300 mm
Š: 200 mm
D: 1568 mm
V: 350 mm
Š: 363 mm
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]  [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
2.520,00
4.445,00